Bou jou webblad

Wat is jou gemeente se naam?
Nota: Die url het die gemeente se amptelike naam – dorp.ngkerk.net.

Soms gebruik gemeentes ook ‘n ander naam. Gee asb beide.
Byvoorbeeld:’NGKerk Grootdorp’ en ‘Moedergemeente 
Grootdorp

In watter sinode is julle gemeente?

Nota: Hierdie help gebruikers om jule gemeente te kry.

Watter van die onderstaande skakels sou julle graag op jou tuisblad spyskaart (menu) wou vertoon?

Eredienste

Gemeenskap

Jeug

Projekte

Leraars

Inligting

Personeel

Groepe

Byvoorbeeld:

Jeug (http://demo.ngkerk.net/)

Plaas die inhoud teks van jou KONTAK ONS-BLAD hier:

Byvoorbeeld:

Adres:
Kerkstraat 01
Grootdorp
0001

Posbus 01010
Kerkstraat
0000

Kantoor:
Tel: 001 101 0101
Faks: 001 101 0101
e-pos: kerkkantoor@grootdorp-ngk.co.za

Kantoorure:
Maandae tot Donderdae: 09:00 – 13:00
Vrydae: 09:00 – 15:00

 

Plaas die inhoud teks van julle OOR ONS hier:

Byvoorbeeld:

Wie ons is:

Grootdorp Gemeente is …

Ons streef daarna om …

Dit beteken dat...

Wat ons glo:

Grootdorp Gemeente is deel aan ‘n eeue oue tradisie waarin God …

Vandag kan ons soos Jesus …

Ons visie:

Grootdorp Gemeente se visie is…

Ons fokus teks is …

Ons logo:

Grootdorp Gemeente se logo beteken…

Plaas die inhoud teks van jou EREDIENS hier:
Byvoorbeeld:
Ons het (getal) eredienste, elkeen met ‘n eiesoortige karakter:

Oggenderediens: 00:00
Hier …

Aanddiens: 00:00
Tydens hierdie diens …

Kinders en Kategese
Tydens die oggenddienste …
Direk na die oggenddiens…

Plaas die inhoud teks van jou LERAAR hier:

Byvoorbeeld:

Leraar:
Ds. Groot Praat
Sel: 083 000 0000
e-pos: leraar@grootdorp-ngk.co.za

Gee ‘n kort beskrywing van elk van julle gemeente se bedieninge.

Byvoorbeeld:

Eredienswerkers

Die Hoofleier Diaken is verantwoordelik vir die …

Barmhartigheid

Die Diens van Barmhartigheid se hooffokus is om … 

Bediening vir Geldsake

Die beplanning van die gemeente se finansiële aksies en die kontrole van die besteding van gemeente-fondse.

Musiek en Erediens

Die bediening begelei die gemeente om …

Inligting

Die versamel, stoor, verwerk en kommunikeer van inligting van die gemeente vir die gemeente

Gasvryheid

Die bediening wil graag ’n diens wees wat …

Wykswerkers

Wykswerkers is die skakel tussen …

Gebed

Die doel is om …

Eiendome

Die verantwoordelike bestuur en onderhoud van ons gemeente se eiendomme. Dit behels …

Getuienis

Hierdie bediening ondersteun die gemeente se betrokkenheid by die uitdra van die Evangelie buite die gemeentegrense. Dit geskied hoofsaaklik deur …

Jeug

Die versorging en bediening van alle jeug in ons gemeente.

Diensverhoudinge

Die bediening vir Diensverhoudinge sien om na alle sake wat die personeel …

Kleingroepe

Die bediening vir kleingroepe het ten doel om …

(En meer)

Baie dankie vir die invul van die nodige velde. Eers wanneer jy jou e-pos en naam onder verskaf en die “stuur versoek” klik, ontvang ons ‘n epos van jou.

Ons sal binnekort in kontak wees met verdere inligting.

Baie dankie
Adele Lombaard

« Back Next »